หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื่อเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่
ตำนานรักของพระลอ พระเพื่อน และพระแพง
สักการะพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล
ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา วนอุทยานแพะเมืองผี
คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
ทต. วังหงส์
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
4
5
     
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ค่ะ
โทร : 054-644-330
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีไฟฟ้า , ประปา บำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 
ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 
คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
     
พัฒนาระบบจราจร
     
พัฒนาระบบไฟฟ้า
     
พัฒนาระบบประปา
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
         
   
ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
     
จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
         
   
การพัฒนาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
     
การสร้างความเข้มแข้งชุมชน
     
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา,ศาสนา,วัฒนธรรม
         
   
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล
     
การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
     
การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
     
ารสนับสนุนส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมดีงามของไทยและของท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
         
   
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     
การพัฒนาการสร้างสุขภาพอนามัยในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
     
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์กรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา
         
   
การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
         
   
การจัดเก็บรายได้
     
การมีส่วนร่วมของราษฎร
     
การพัฒนาบุคลากร
     
การพัฒนาการเลือกตั้ง
     
อาคารสถานที่สำนักงาน เทศบาล
     
วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
     
ข้อมูลเพื่อการวางแผนตำบล