หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
"โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
คิดพัฒนาคน ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมล้านนา"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหงส์
นายเอกชัย หงส์อ้าย
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
นายเอกชัย หงส์อ้าย
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังหงส์
เทศบาลตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1
2
3
 
นายเอกชัย หงส์อ้าย
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-613-2756
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลวังหงส์
สนองราชดำริ โดย เทศบาลตำบลวังหงส์
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 

กระดานสนทนา
   
 
   
 
   
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลวังหงส์ [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลวังหงส์ [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
   
 
   
 
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับกา [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักตัวระดับตำบล (Local Quarantine) สำหรับผู้สั [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อกรวดคละ พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มจ่ายคลอรีนระบบผลิตประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปา (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]วัสดุก่อสร้างพร้อมติดตั้ง (รางรินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อขุดลอกตะกอนดินและแผ้วถางวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]

   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
   
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
   
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
   
 
   
   
 
พร0023.5/ว3291 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการถ่านโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว3289 การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว3290 การโอนจัดสรรงบประาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.4/ว3297 เลื่อนดำเนินการโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3296 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3293 การขยายเวลาในการยื่นคำอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่องวันที่ 23 มิย 63  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3276 การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.1/ว320 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว3268 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3268 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.5/ว3250 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.5/ว3249 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว319 แจ้ง อปท.ส่งแผนปฏิบัติงานฯ ให้จังหวัดทราบ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3253 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.6/ว3243 การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น โครงการ 1 จังหวัด 1 พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3241 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3242 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3235 การตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่จังหวัดแพร่ [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว3230 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายรูปแบบใหม่  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
 แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

พระธาตุดอยโตน
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
 
  อยากให้เทศบาลตำบลวังหงส์พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
  สาธารณูปโภค
  การศึกษา
  อุปโภค-บริโภค
 
 
 
เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-330 โทรสาร : 054-644-330 ต่อ 112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังหงส์
จำนวนผู้เข้าชม 613,853 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลวังหงส์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10