หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
"โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
คิดพัฒนาคน ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมล้านนา"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหงส์
นายเจริญ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
นายเจริญ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังหงส์
เทศบาลตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1
2
3
 
นายเจริญ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-330
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลวังหงส์
สนองราชดำริ โดย เทศบาลตำบลวังหงส์
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 

กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0  
   
 
   
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำคอ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
   
 
   
 
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้า [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้า [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
   
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
   
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
   
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
   
 
   
   
 
พร0023.5/ว557 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4390 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว558- รายงานความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4379 ]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4378 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2561 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว556 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว4369 แจ้งรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่้นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และนายก อบต.เหมืองหม้อ [ 17 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว554 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 17 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว4371 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว4343 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 9/2562 เดือนมิถุนายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว555 สตง.ลำปาง ประชุม ปิดตรวจ [ 17 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4341 การจัดสรรงประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษา ประจำไตรมาส 1 [ 17 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4333 ปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว553 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GPแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/13851 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็๋นชอบจากสำนักงานงบประมาณ [ 15 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว4279 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว4285 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล [ 11 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว4292 การสำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย [ 11 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว488 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 10 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว487 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนลดพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตุงาน ฯ [ 10 ต.ค. 2562 ]   
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
 
  อยากให้เทศบาลตำบลวังหงส์พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
  สาธารณูปโภค
  การศึกษา
  อุปโภค-บริโภค
 
 
 
เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-330 โทรสาร : 054-644-330 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังหงส์
จำนวนผู้เข้าชม 26,838 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลวังหงส์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10