หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
"โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
คิดพัฒนาคน ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมล้านนา"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหงส์
นายเจริญ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
นายเจริญ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังหงส์
เทศบาลตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1
2
3
 
นายเจริญ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-644-330
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลวังหงส์
สนองราชดำริ โดย เทศบาลตำบลวังหงส์
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 

กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ย. 2562)    อ่าน 1345  ตอบ 0  
   
 
   
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำคอ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
   
 
   
 
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้า [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้า [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 26 
   
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
   
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว153  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กศ. มท 0816.4/ว4637  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4634  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว4621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
   
 
   
   
 
พร0023.4/ว590 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4755 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4747 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4733 การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว589 ส่งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว15030 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว4743- โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว4742 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว588 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว587 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว4722 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 12 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว586 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่องการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว585 โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว4708- การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว584 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว583 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 28 - 33 [ 11 พ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว580 แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว581 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว4683 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว4682 แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื่อสัตว์ 2559 [ 8 พ.ย. 2562 ]   
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

-แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
 
  อยากให้เทศบาลตำบลวังหงส์พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
  สาธารณูปโภค
  การศึกษา
  อุปโภค-บริโภค
 
 
 
เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-644-330 โทรสาร : 054-644-330 ต่อ 108
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังหงส์
จำนวนผู้เข้าชม 61,433 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลวังหงส์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10