หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื่อเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่
ตำนานรักของพระลอ พระเพื่อน และพระแพง
สักการะพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล
ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา วนอุทยานแพะเมืองผี
คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
ทต. วังหงส์
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
4
5
     
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ค่ะ
โทร : 054-644-330
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
  เทศบาลตำบลวังหงส์การยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์เป็น เทศบาลตำบลวังหงส์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ตำบลวังหงส์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
ที่ตั้ง
  สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์ ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่มาทางทิศเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร
แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ทางหลวงแผ่นดินสายแพร่-น่าน) (ทางแยกโจ้โก้แม่หล่าย) ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,437.50 ไร่ หรือประมาณ 18.300 ตารางกิโลเมตร
 
อาชีพ
 
  ราษฎรส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ถือครองทาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ครั่ง ข้าวโพด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หัตถกรรมในครัวเรือน การเพาะเห็ด
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ยมและตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่คำมีและตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลวังหงส์ มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,188 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,503 คน คิดเป็นร้อยละ 47.15
 
หญิง 1,685 คน คิดเป็นร้อยละ 52.85
 
จำนวนครัวเรือน 1,277 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 174.21 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 230 270 500 206  
2 151 187 338 128
  3 321 325 646 247  
4 212 237 449 201
  5 257 230 487 198  
6 177 225 402 160
  7 155 211 366 137  
รวม 1,503 1,685 3,188 1,277
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลวังหงส์ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ จะเห็นได้จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังหงส์เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยบ่อเบี้ย – ห้วยบ่อทองสภาพป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ ป่าเบญจพรรณเป็นป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาก
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้กระพี้เขา ตะค้อ มะกอกป่า ชิงชัน กระเจาะ กระพี้จั่น ตะเคียนทอง ตะแบก โมกมัน และป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่มักพบอยู่เสมอคือ เต็ง รัง เหียง พลวง กระโดน เป็นต้น